December 30, 2022
Vad är viktigt för vårdpersonal när de väljer arbetsgivare?
Image
Featured image: Vad är viktigt när vårdpersonal väljer arbetsplats?

Är du chef inom vården? Eller kanske är du beslutsfattare inom någon av Sveriges regioner?
Genom daglig kontakt med legitimerad vårdpersonal som använder Eppow för att hitta nästa uppdrag har vi lyckats identifiera några avgörande faktorer som påverkar deras val av arbetsgivare.

Arbetsbeskrivning som är anpassad efter individens intressen och förutsättningar

Många upplever att vården, till skillnad från andra sektorer, hamnat efter i frågor som gäller arbetsmiljö och arbetsbeskrivningar anpassade utifrån individens intresse och förutsättningar. Men för att behålla kompetent och attrahera ny personal ställs idag ökade krav på arbetsgivarna. Som ledare inom vården handlar det om att skapa förutsättningar för individens intresse. Det visar inte minst Borgholms-modellen där man på hälsocentralen gick från vakanser på mer än hälften av distriktsläkartjänsterna till att idag ha full bemanning inom alla yrkeskategorier och dessutom kö till tjänsterna. Det man gjorde var bla att införa “senior advisors” vilket resulterade i att pensionerade läkare var kvar som stödfunktion samtidigt som de läkare som ville fokusera på kliniskt arbete kunde göra det fullt ut. Borgholms-modellen har visat sig framgångsrik och dess utgångspunkt är jämförbar med hur ett fotbollslag funkar – om alla får jobba utifrån sina styrkor istället för att alla ska göra samma sak så blir laget som helhet mer välfungerande. 

Stöd och erfarenhetsutbyte från kollegor och chef

Att lära av kollegor är en viktig del i att kunna ge god vård och utvecklas i sin yrkesroll. De arbetsgivare som ger möjlighet diskussion och utbyte om rutiner, arbetssätt och knepiga patientfall ökar chansen att attrahera kvalificerad personal. Dessutom innebär arbetet ett stort ansvar och komplicerade vägval där det är viktigt att kunna konsultera. Därför är stöd från kollegor och chefen  helt ovärderligt.

Möjligheter till kompetens- och karriärutveckling

I många yrken är det självklart att du ska kunna höja din kompetens, få personlig utveckling och göra karriär inom din profession. Inom vården ser vi att dessa möjligheter är begränsade. Det är också en anledning till att vårdpersonal överväger att byta yrke. Arbetsgivare som kan säkerställa att deras anställda får möjligheten att utvecklas inom sitt yrke. Exempelvis måste det finnas fler sätt att göra karriär än att bli chef. Det kan handla om nya arbetsuppgifter eller andra ansvarsområden, möjligheterna är många.  Detta kräver dock arbetsgivare som ser potentialen och skapar rätt förutsättningar. I slutändan handlar det om att locka nya in personer, och behålla de som varit verksamma länge.

Flexibilitet över när, hur och vart en arbetar

Vården har länge varit förknippad med dåliga arbetsvillkor och liten möjlighet att själv styra över sin arbetstid. En sund balans mellan jobb och privatliv är inte en självklarhet för vårdpersonal. Men allt fler som arbetar inom vården önskar större inflytande över hur, vart och när en arbetar. För vissa innebär det ökad kontroll över sitt schema, för andra kan det handla om chansen att få variera sina arbetsuppgifter. Arbetsgivare som jobbar kontinuerligt med detta kan också erbjuda en arbetsmiljö som lockar många inom vården.

Rimlig arbetsbelastning, alltid med patienten i fokus

I Sveriges Läkarförbunds arbetsmiljöenkät upper 6 av 10 läkare att de överväger att byta arbetsplats, gå ned i tid eller helt lämna yrket på grund av en ohållbar arbetsbelastning. Det är inte bara läkare som upplever detta utan vårdpersonal i stort. Vårdpersonal efterfrågar bättre bemanning, mindre övertid, ordentlig återhämtning och slippa resurskrävande administration. Egentligen handlar det bara om att få rätt förutsättningar för att kunna göra det de är bäst på: Ge vård i världsklass, när och där den behövs som mest. 

Rättvis ersättning

De flesta vill känna sig uppskattade. Inom vården har det länge funnits en bild av att människor söker sig dit av ett “kall”. Men det går inte att betala hyran med passion, även om vi vet att få brinner lika mycket för sitt yrke som vårdpersonal.
Historiskt sett har dessutom löneutvecklingen för exempelvis sjuksköterskor varit låg i Sverige. I många regioner har läkares löner legat stilla de senaste decennierna. Konsekvenserna av detta har blivit att vårdpersonal vänder sig till bemanningsföretag eller lämnar professionen helt. Vårdyrken kräver lång utbildning och en förmåga att varje dag fatta svåra beslut. Därför måste det löna sig för att fler ska söka sig till vården och de som redan verkar där ska stanna kvar.

Är du rätt arbetsgivare för vårdpersonal ansluten på Eppow? 
Lägg upp ett uppdrag app.eppow.com eller kontakta oss så hjälper vi dig!
Om du ännu inte testat Eppow för att hitta kvalificerad vårdpersonal kan du registrera konto här.
Image